คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี

คณะกรรมการ

นายมงคล สุกใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนัส อนันตกิจไพบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจักรพงษ์ กลิ่นวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมาลีราช ปาเต็ล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายราชิต ตั้งพระกิตติคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนุรักษ์ นภาวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ
นายกสมาคมศิษย์เก่า
นายอภิวัฒน์ บุญสูง
นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
นายจตุรวิทย์ ตับนวลเวียง
ประธานสภานักศึกษา ปกติ

กองเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
นายบรรจง สมศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
นางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ
ผู้ช่วยเลขานุการ