กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

คณะกรรมการ

รศ.ดร.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.สมพร สง่าวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.จินันทนา จอมดวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.กรไชย พรลภัสรชกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ดนัย บุญยเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.จำเนียร มีสำลี
คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร พงศธร คำใจหนัก
คณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์

เลขานุการ

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวต้อวตา จรูญศรวัฒนา
นางสาวต้องตา จรูญศรวัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศิริพร ควรคิด
นางสาวศิริพร ควรคิด
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกฤติมา  สุมทรจักร
นางสาวกฤติมา สุมทรจักร
ผู้ช่วยเลขานุการ