กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู

คณะกรรมการ

รศ.ดร.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดรวัฒนา พัดเกตุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.จินันทนา จอมดวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ดนัย บุญยเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนวจกิติกร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มวิมล
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.นันทินา กำรงวัฒนกูล
คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
นางสาวต้อวตา จรูญศรวัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
นางสาวศิริพร ควรคิด
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
ผู้ช่วยเลขานุการ