คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู

คณะกรรมการ

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

อาจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกรู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ปริตต์ สายสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม  ลางคุลเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนวจกิติกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนวจกิติกร
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

กรรมการและเลขานุการ

นายปรีชา ไชยโย

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายจตุพร จันทรมา
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางกิ่งดาว ปัดเปา
หัวหน้างานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย