ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางnew

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี ๔ คณะ new

ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันnew

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เรื่อง แนวทางการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เรื่อง ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำปี 2564

ประกาศ เรื่อง การจัดหารายได้จากการให้บริการสนามฟุตบอล(หญ้าเทียม)พ.ศ.๒๕๖๔News

ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดและการยืนยันสิทธิตามมาตราการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวง การกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสุดที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง การลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้สนามฟุตบอล(หญ้าเทียม) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง การใช้บริการสนามฟุตบอล(หญ้าเทียม) พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ไปราชการนอกเขตจังหวัดลำปาง

ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบและการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิทัลฯ

ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ฯ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ เรื่องการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักศึกษาภาคปกติ

ประกาศ เรื่องจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประกาศ หลักเกณ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ มาตรการห้ามเผาภายในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำปี 2563

ประกาศ หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปกิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของคณะกรรมการหรือของผู้ปฏิบัติหน้าที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มร.ลป. พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ นโยบาย"งดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และ ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

ประกาศ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔

ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ ห้ามมิให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ

ประกาศ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเติมพลัง สร้างขวัญและกำลังใจให้แก้บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ การยุบเลิกกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ ผลการคัดเลือกกกรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ประกาศ การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ มาตราการการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การผ่อนผันการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ วิธีปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ เรื่อง มาตราการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 และการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย และการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ กฏระเบียบหอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ ลดค่าลงทะเบียนวิชาเรียนที่เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ประกาศ ขยายเวลาชำระค่าบำรุงรักษา

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 4)

ประกาศ การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19X ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศ การมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ประกาศ การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.ลป ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ประกาศ การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันภัยอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavius(COVID-19)) พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา

ประกาศ การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลำปางของบุคลากรในภาวะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ มาตราการป้องกันควบคุมการติดเชื้อโรค COVID-19 สำหรับกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก

ประกาศ แนวปฏิบัติคัดกรองเบื้องต้นของบุคลากร ในสภาวะที่เชื่้อโรค Covid-19 ระบาด

ประกาศ แนวปฏิบัติการคัดกรองบุคคลเข้า - ออก มหาวิทยาลัย ในสภาวะที่เชื่้อโรค Covid-19 ระบาด

ประกาศ กำหนดแนวปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home

ประกาศ การปิดให้บริการห้องประชุม อาคารและสถานที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นการชั่วคราว

ประกาศ การปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

ประกาศ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ในภาวะที่เชื้อโรด COVID-19 ระบาด

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2563

ประกาศ หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศ มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ การยุบเลิกกองทุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus

ประกาศ ให้มีการจัดการศึกษาออนไลน์เนื่องจากค่าสารพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน(PM ๒.๕)

ประจำปี 2562

ประกาศ การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงรักษา

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด ฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ การใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสำหรับการจัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ การควบคุมสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ประกาศ มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบและการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิทัลงานประชาสัมพันธ์

ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับสาขาวิชาที่ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ อัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ปี ๒๕๖๒

ประจำปี 2561

ประกาศ เปิดให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีใช่ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการดำเนินการด้านพื้นที่เช่าและหอประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ การจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

ประกาศ การรับฝากขายเครื่องแบบนักศึกษา เครื่องหมาย สินค้าประกอบการแต่งกายและสินค้าประเภทอื่นๆ

ประกาศ การทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา

ประกาศ การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ การใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิทัล งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ อัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง (แบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ การรับฝากขายเครื่องแบบนักศึกษาและอุกรณ์ประกอบการแต่งกายอื่นๆ

ประกาศ พื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทรายเดือนหรือรายปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ อัตราค่าตอบแทนการอ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ การบริหารและการจัดการเงินรายได้ จากการเข้าพักอาศัยอาคารหอพักบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑

ประจำปี 2560

ประกาศ อัตราการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และที่ปรึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ ยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินการขอเบิกเงิน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและอัตราการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ อัตราเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ประกาศ เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ การรับฝากขายเครื่องแบบนักศึกษาและอุปกรณ์ประกอบการแต่งกายอื่นๆ

ประกาศ จำนวนเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน

ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยบาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ประกาศ อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์(ฉบับ ๓)

ประกาศ นโยบายการต่อต้านการทุจริต

ประจำปี 2559

ประกาศ อัตราและข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมรื่นเริง

ประกาศ การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด ฯ

ประกาศ การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ ข้อปฏิบัติของผู้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

ประกาศ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำปี 2558

ประกาศ เรื่องอัตราขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้การให้บริการวิชาการ

ประกาศ เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องอัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาลัมพาง) พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีคืนเงินค้ำประกันการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศ เรื่องหลักเเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องระเบียบการใช้สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องหลักเเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องระเบียบการใช้สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและควบคุมงาน

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการขับขี่จักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศ บทลงโทษการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ปละประชุมเชียร์ ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องการให้เช่าห้องไอทีช้อปปิ้งมอล อาคาร๓๙

ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานของผู้บริหาร ๒๕๕๘

ประจำปี 2557

ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินค่าชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ บัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการหรือถึงแก่กรรม

ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ เรื่องการประมูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับล่วงเวลา