ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางnew

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี ๔ คณะ new

ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันnew

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เรื่อง แนวทางการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เรื่อง ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ การควบคุมสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น พ.ศ.๒๕๖๒ News

ประกาศ การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๒ News

ประกาศ อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ News

ประกาศ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ประกาศ มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบและการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิทัลงานประชาสัมพันธ์

ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับสาขาวิชาที่ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ อัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ปี ๒๕๖๒

ประกาศ เปิดให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีใช่ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการดำเนินการด้านพื้นที่เช่าและหอประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ การจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

ประกาศ การรับฝากขายเครื่องแบบนักศึกษา เครื่องหมาย สินค้าประกอบการแต่งกายและสินค้าประเภทอื่นๆ

ประกาศ การทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา

ประกาศ การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ การใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิทัล งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ อัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง (แบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ การรับฝากขายเครื่องแบบนักศึกษาและอุกรณ์ประกอบการแต่งกายอื่นๆ

ประกาศ พื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทรายเดือนหรือรายปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ อัตราค่าตอบแทนการอ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ การบริหารและการจัดการเงินรายได้ จากการเข้าพักอาศัยอาคารหอพักบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ อัตราการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และที่ปรึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินการขอเบิกเงิน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและอัตราการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ อัตราเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ประกาศ เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ การรับฝากขายเครื่องแบบนักศึกษาและอุปกรณ์ประกอบการแต่งกายอื่นๆ

ประกาศ จำนวนเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน

ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยบาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ประกาศ อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์(ฉบับ ๓)

ประกาศ นโยบายการต่อต้านการทุจริต

ประกาศ อัตราและข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมรื่นเริง

ประกาศ การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด ฯ

ประกาศ การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ ข้อปฏิบัติของผู้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

ประกาศ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ เรื่องอัตราขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้การให้บริการวิชาการ

ประกาศ เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องอัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาลัมพาง) พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีคืนเงินค้ำประกันการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศ เรื่องหลักเเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องระเบียบการใช้สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องหลักเเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องระเบียบการใช้สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและควบคุมงาน

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการขับขี่จักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศ บทลงโทษการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ปละประชุมเชียร์ ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องการให้เช่าห้องไอทีช้อปปิ้งมอล อาคาร๓๙

ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานของผู้บริหาร ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินค่าชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ บัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการหรือถึงแก่กรรม

ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ เรื่องการประมูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับล่วงเวลา