ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
เรื่อง แนวทางการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
         ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    ประกาศ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    ประกาศ เรื่องจำนวนบัตรที่ใช้ในการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    ประกาศ เรื่องผู้ได้รับเป้นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    ประกาศ เรื่องผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    ประกาศ เรื่องผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เพิ่มเติม)
    ประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    ประกาศ การขอถอนตัวจากผู้สมัครรับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     
    กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
 
ประกาศ เรื่องอัตราขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๙
 
ประกาศ เรื่องวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ.๒๕๕๙
 
ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้การให้บริการวิชาการ
 
ประกาศ เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๘
 
ประกาศ เรื่องอัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาลัมพาง) พ.ศ.๒๕๕๙
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีคืนเงินค้ำประกันการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ เรื่องหลักเเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประกาศ เรื่องระเบียบการใช้สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประกาศ เรื่องระเบียบการใช้โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประกาศ เรื่องระเบียบการใช้สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและควบคุมงาน
 
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการขับขี่จักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประกาศ เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 
ประกาศ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประกาศ บทลงโทษการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ปละประชุมเชียร์ ๒๕๕๘
 
ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๒๕๕๘
 
ประกาศ เรื่องการให้เช่าห้องไอทีช้อปปิ้งมอล อาคาร๓๙
 
ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานของผู้บริหาร ๒๕๕๘
 
ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๕๗
 
ประกาศ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗
 
ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินค่าชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ประกาศ บัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนมหาวิทยาลัย
 
ประกาศ เรื่องอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการหรือถึงแก่กรรม
 
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ เรื่องการประมูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับล่วงเวลา
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประกาศ อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจ ประเมินผลงานวิชาการ
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ประกาศ วันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประกาศ การกำหนดกรอบการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาและระดับมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายในการประเมิน
 
ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 
ประกาศ อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้โทรศัพท์
 
ประกาศ อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
 
ประกาศ เรื่องการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
 
ประกาศ เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานประจำปี ๒๕๕๗
 
ประกาศ เรื่องตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
 
ประกาศ ขั้นตอนการยืม-คืนประเป๋ายาของงานพยาบาล
 
ประกาศ ขั้นตอนการยืม-คืนวัสดุและอุปกรณ์ของกองพัฒนานักศึกษา
 
ประกาศ ขอความร่วมมือการแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ระกาศ หลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ประกาศ อัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาลัมพาง พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนด
 
ประกาศ กองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมที่พักสำหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๖
 
ประกาศ การยืมคืนการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศ การจัดสวัสดิการเครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการสำหรับรับรองงานพิธีของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ
 
ประกาศ บทลงโทษการรับน้องใหม่
 
ประกาศ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
 
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี ๒๕๕๖
 
ประกาศ เรื่องแจ้งกำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
ประกาศ เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9)พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศ การกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ การเฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัย
 
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำณวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ระบบคะแนนสะสมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณในการดำเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตามโครงการนักกีฬาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลการเรียนดีเด่นศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลงานนักกีฬาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลงานด้สนวิชาชีพ ด้านศิลปกรรม ด้านคุณธรรม พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ละศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๗
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ละศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๖
 
ประกาศ การกวดขันดูแลการแต่งกายและความประพฤตินักศึกษา
 
ประกาศ หลักเกณฑ์บทลงโทษกรณีนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ
 
ประกาศ กำหนดพฤิกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ แนวการปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง  หลักเกณฑ์บทลงโทษกรณีนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ
    ประกาศ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน
       - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
       - สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
       - คณะครุศาสตร์
       - คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
       - คณะวิทยาศาสตร์
       - คณะวิทยาการจัดการ
       - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ การกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
 
ประกาศ เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานประจำปี ๒๕๕๕
 
ประกาศ ข้าราชการพ้นจากราชการและลูกจ้างประจำเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ
 
ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและการจ่ายเงินเพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
ประกาศ บัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันจากบุคลากรที่ไม่เป็นกรรมการสภา
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรและการเข้าพักในบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและการจัดการเงินรายได้จากการเข้าพักอาศัยบ้านพักบนดอย
 
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั่งผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน เรื่องรายชื่อและหมายแลขผู้สมัคร
 
ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
 
ประกาศ เรื่องตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
 
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา ภาคปกติ
 
ประกาศ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 
ประกาศแนวปฏบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศอัตราเบี้ยประชุมมหาวิทยาลัย
 
ระเบียบการยืมอุปกรณ์กีฬา
 
ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2555
 
กำหนดจำนวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2555
 
หลักเกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 
กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการรับนักศึกษาภาคปกติ
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนด
     

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Contact

Phone:054-237399
Fax: 054-237388
Site:www.lpru.ac.th
Address: 119 หมู่ 9 ต.ชม อ.เมือง จ.ลำปาง 52100