ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วิทยาลัยครูลำปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ.2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ใน พ.ศ.2516

เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)มีการประกาศใช้"พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518" พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูลำปาง จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527" กฎหมายกำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา ในปีพ.ศ. 2529

ดังนั้นวิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ขณะที่สถาบันราชภัฏลำปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลำปางนั้นได้มีการประสาน การดำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ โดยรวมกันเป็นกลุ่มวิทยาลัยครู

วิทยาลัยครูลำปางซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน ได้พัฒนาเป็น "สหวิทยาลัยล้านนา" ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา  

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"สถาบันราชภัฏลำปาง" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน และสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ในปี พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏลำปาง ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปี พ.ศ. 2543ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อมาในปีพ.ศ.2548 เปิดสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และปี พ.ศ.2549 เปิดสาขาวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น ในปีพ.ศ.2536 ได้รับวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลำปาง

ระหว่าง พ.ศ. 2534-2539 ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร ใน พ.ศ.2543ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูนเปิดโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ต่อมาในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีการปรับแปลงกระทรวง จากกระทรวงศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี ได้แก่

Cinque Terre
   
 •         หลักสูตรครุศาสตรบบัณฑิต
 •         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 •         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 •         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 •         หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 •         หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 •         หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 •         หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 •         หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 •         หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 • หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท ได้แก่

 •         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 •         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 •         หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 • หลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับปริญญาเอก คือ

 •         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 •         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 6 คณะ คือ

 •         คณะครุศาสตร์
 •         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •         คณะวิทยาการจัดการ
 •         คณะวิทยาศาสตร์
 •         คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 •         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • และมีการบางส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อีก 4 ส่วนราชการ ได้แก่

 •         สำนักงานอธิการบดี
 •         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •         สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 •         สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีปณิธานและความมุ่งหวังที่จะเป็น"สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ของภูมิภาคเป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวงชน โดยมีภาระหน้าที่ตามมาตรา8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยสรุปคือมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงดำเนินการวิจัยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคมให้บริการทางวิชาการแก่สังคมส่งเสริมวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ศึกษา ส่งเสริม สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดำริ สนับสนุนการบริหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ดังคำที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง