rssrssrss
ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2553
ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2554  

         คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 52
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๒
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๒
 
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของราชการภายใน มร.ลป
 
คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะต่างๆและคำสั่งแต่งรองผู้อำนวยการสำนัก
 
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีประจำคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
 
         ข้อบังคับ/ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 52
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด
 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้บริการห้องประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก เงินค่าหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่ม การกู้เงินกองทุน วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การหักเงิน กองทุนสวัสดิการฯ
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๒
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งการเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการโอนตำแหน่งข้าราชพลเรือน
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งโดยให้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนด
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
     
         คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 52
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
คำสั่งแต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.บ.ค.)แทนตำแหน่งที่ว่าง
 

ที่อยู่

  119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะต.ชมพู อ.เมื่อง จ.ลำปาง  โทร 054-237399
rss rss rss