rssrssrss
ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2554
ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2553
ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2552

        พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗
 
          คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    || ดาวน์โหลด >แบบรายงานการเดินทางไปราชการ  >ขออนุญาตไปราชการ
 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 
เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 
เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีประจำคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
เรื่องการถอดถอนและการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน 2555
     
         ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
ประกาศ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ NEW
 
ประกาศ เรื่องจำนวนบัตรที่ใช้ในการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ NEW
 
ประกาศ เรื่องผู้ได้รับเป้นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ NEW
 
ประกาศ เรื่องผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
ประกาศ เรื่องผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เพิ่มเติม)
 
ประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์
 
ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ การขอถอนตัวจากผู้สมัครรับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     
         ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
เรื่อง แนวทางการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง          
 
ประกาศ เรื่องตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณNEW
    ประกาศ ขั้นตอนการยืม-คืนประเป๋ายาของงานพยาบาล NEW
 
ประกาศ ขั้นตอนการยืม-คืนวัสดุและอุปกรณ์ของกองพัฒนานักศึกษา NEW
 
ประกาศ ขอความร่วมมือการแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ระกาศ หลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ประกาศ อัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาลัมพาง พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนด
 
ประกาศ กองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมที่พักสำหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๖
 
ประกาศ การยืมคืนการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศ การจัดสวัสดิการเครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการสำหรับรับรองงานพิธีของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ
 
ประกาศ บทลงโทษการรับน้องใหม่
 
ประกาศ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
 
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี ๒๕๕๖
 
ประกาศ เรื่องแจ้งกำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
ประกาศ เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9)พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศ การกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ การเฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัย
 
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำณวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ระบบคะแนนสะสมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณในการดำเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตามโครงการนักกีฬาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลการเรียนดีเด่นศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลงานนักกีฬาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลงานด้สนวิชาชีพ ด้านศิลปกรรม ด้านคุณธรรม พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ละศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๗
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ละศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๖
 
ประกาศ การกวดขันดูแลการแต่งกายและความประพฤตินักศึกษา
 
ประกาศ หลักเกณฑ์บทลงโทษกรณีนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ
 
ประกาศ กำหนดพฤิกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ แนวการปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง  หลักเกณฑ์บทลงโทษกรณีนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ
    ประกาศ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน
       - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
       - สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
       - คณะครุศาสตร์
       - คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
       - คณะวิทยาศาสตร์
       - คณะวิทยาการจัดการ
       - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ การกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
 
ประกาศ เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานประจำปี ๒๕๕๕
 
ประกาศ ข้าราชการพ้นจากราชการและลูกจ้างประจำเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ
 
ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและการจ่ายเงินเพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
ประกาศ บัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันจากบุคลากรที่ไม่เป็นกรรมการสภา
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรและการเข้าพักในบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและการจัดการเงินรายได้จากการเข้าพักอาศัยบ้านพักบนดอย
 
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั่งผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน เรื่องรายชื่อและหมายแลขผู้สมัคร
 
ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
 
ประกาศ เรื่องตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
 
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา ภาคปกติ
 
ประกาศ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 
ประกาศแนวปฏบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศอัตราเบี้ยประชุมมหาวิทยาลัย
 
ระเบียบการยืมอุปกรณ์กีฬา
 
ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2555
 
กำหนดจำนวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2555
 
หลักเกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 
กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการรับนักศึกษาภาคปกติ
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนด
     
         ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
สรุประเบียบประกาศด้านการเบิกจ่ายที่ใช่เป็นประจำ NEW
 
ระเบียบ มร.ลป.ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย NEW
 
ระเบียบ มร.ลป.ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ระเบียบ มร.ลป.ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖
 
ระเบียบ มร.ลป.ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมที่พักนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ.๒๕๕๖
 
ระเบียบ มร.ลป ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
 
ระเบียบ มร.ลป ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องด้านการเบิกจ่ายที่ใช้ประจำ
 
ระเบียบ มร.ลป ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๕๕
 
ระเบียบ มร.ลป ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๕
 
ระเบียบ มร.ลป ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ
 
ระเบียบ มรลป ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงรักษา พ.ศ 2555
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 
ระเบียบ มรลป ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 2555
 
ระเบียบ มรลป ว่าด้วย เงินรายได้จาการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2555
 
         ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแห‏น่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖ NEW
 
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ NEW
 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ NEW
 
ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖
 
ว่าด้วย การลงโทษ การอุธรณ์และการร้องทุกข์ การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือนเงินเดือนข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๖
 
ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๖
 
ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๖
 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕)
 
ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ ๒๕๕๕
 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑
 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
 
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 2555
 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2555
 
ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 
 
ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร พ.ศ.2555
     

ที่อยู่

  119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะต.ชมพู อ.เมื่อง จ.ลำปาง  โทร 054-237399
rss rss rss