rssrssrss
ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2555
ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2553
ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2552

         คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 54
 
คำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานในหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า New
 
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
คำสั่ง ๒๕๒๙-๕๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 
คำสั่ง ๑๙๘๙/๕๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 
คำสั่งแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมร.ลป
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.บ.ค.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามร.ลป.จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
 
คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ของรองอธิการบดี
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๔
 
         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 54
 
ประกาศ เรื่องอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ New
    ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัครและคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการและพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา New
 
ประกาศ บัญชีค่าจ้างและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 
ประกาศ การกำหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม มร.ลป
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้อาคารองค์การบริหารนักศึกษา
 
ประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๕๔
 
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ ๒๕๕๔
 
ประกาศ การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ แนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ
 
ประกาศ แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินการ : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและร่วมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดฯ 
 
ประกาศ การให้บริการห้องประชุม ๕๐๐ ที่นั่งและ ๒๐๐ ที่นั่ง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
 
ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มร.ลป
 
ประกาศ เรื่อง นโยบาย เป้าหมายและแนวปฏิบัตด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
 
ประกาศ เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 
ประกาศ เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
ประกาศ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
 
ประกาศ แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินการ : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและร่วมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด ฯ
 
ประกาศ แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     
         ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 54
 
ระเบียบมร.ลป ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ New
 
ระเบียบมร.ลป ว่าด้วยกองทุนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๔ New
 
ระเบียบมร.ลป ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ.๒๕๕๔
 
ระเบียบมร.ลป ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ ๒๕๕๔
 
ระเบียบมร.ลป ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ ๒๕๕๔
 
ระเบียบมร.ลป ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ ๒๕๕๔
 
ระเบียบมร.ลป ว่าด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔  
 
ระเบียบมร.ลป ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
 
         ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 54
 
ว่าด้วย  การลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ New
 
ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔ **เอกสารแนบท้าย
 
ว่าด้วย การลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การสั่งพกราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ ๒๕๕๑
 
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ ๒๕๔๗
 
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒)
 
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓)
 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธ๊การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
 
ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่อยู่

  119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะต.ชมพู อ.เมื่อง จ.ลำปาง  โทร 054-237399
rss rss rss