กพน. ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.ชุดใหม่ วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖

          
            นายบรรจง   สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. กำหนดจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา (ภาค กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สืบเนื่องจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. ชุดปัจจุบัน(นายลาภสมบัติ   ไชยานนท์) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งนายองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้มีประกาศรับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. โดยกำหนดการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. ดังนี้

         รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  , ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งระหว่างวันที่ ๑๗ กุมาภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ,  การแถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ,วันเลือกตั้งและนับคะแนนเสียง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ , ประกาศผล วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

สำหรับสถานที่เลือกตั้ง
จุดที่ ๑   บริเวณใต้ถุน อาคาร  ๔  คณะครุศาสตร์   
จุดที่ ๒ บริเวณอาคารโอฬาร์ โรจน์หิรัญ หรืออาคาร ๓๘ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.) 
จุดที่ ๓ จุดรวมคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา (หลังเวลา ๑๕.๐๐ น.)

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง   และขณะนี้ การรับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษา ภาค กศ.บป.ที่สนใจ สมัครเป็นนายกองค์การนักศึกษา     ภาค กศ.บป.จำนวน       ๒  ท่าน ได้แก่  หมายเลข  ๑   นายสุรัชฐนพ  สิงหาคำ  (ชื่อเล่น เอก )  นักศึกษา ภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ ๓  สาขา      รัฐประศาสนศาสตร์(รปศ.) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ,  หมายเลข ๒   นายศิรชัช   หนองหลิ่ง        (ชื่อเล่น  ไข่ )    นักศึกษา ภาค กศ.บป.ชั้นปีที่ ๑  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ

    ดังนั้น  กองพัฒนานักศึกษา  จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา ภาค กศ.บป. ทุกคณะ  ฟังคำปราศรัยหาเสียงแสดงวิสัยทัศน์  ระหว่างวันที่ ๒๓ ก.พ.- ๑๕ มี.ค.๕๖  ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      และเชิญทุกท่านใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาภาค กศ.บป.  ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.    ณ     ชั้นล่าง  อาคาร ๔  คณะครุศาสตร์ และอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ(อาคาร ๓๘)  

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายกฤษฎา ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษา(งานกีฬาฯ )    
กองพัฒนานักศึกษา  โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๑๔๐๓ ,๑๔๐๔ , ๑๔๐๐
โทรมือถือ ๐๘๗-๗๖๘๕๑๔๗  หรืออีเมล aon_5211@hotmail.com

GD Star Rating
loading...
กพน. ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.ชุดใหม่ วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ , 1.0 out of 10 based on 1 rating