มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 3 อัตรา


เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕
———————————

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน  ๓  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

    ตำแหน่งที่รับสมัคร

     บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                   อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๐,๘๕๐ บาท  จำนวน  ๑  อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ก)

     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
                                                    อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๐,๘๕๐ บาท จำนวน  ๑  อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ข)

      พนักงานขับรถยนต์      สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
                                                  อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ค)

การรับสมัคร

      ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งแต่วันที่  ๑๒ – ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕      ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

GD Star Rating
loading...
มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 3 อัตรา, 1.0 out of 10 based on 1 rating