มร.ลป รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่น 
รุ่นที่  ๓  (เพิ่มเติม)  (จังหวัดลำปาง) 

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการ         ปกครองท้องถิ่น  เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี    ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น  บัดนี้การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าศึกษาโครงการ     ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่น  รุ่นที่ ๓ (เพิ่มเติม)         (จังหวัดลำปาง)  ดังนี้

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
คลิกที่นี่

GD Star Rating
loading...
มร.ลป รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น, 1.0 out of 10 based on 1 rating