ม.ราชภัฏลำปางแจ้งประกาศแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

      
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ภายหลังสภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดีก่อนหน้านี้

      เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จำเนียร นันทดิลก รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๑๖๒๑/๒๕๕๔ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ภายหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดีอีก ๖ คน ซึ่งคำสั่งดังกล่าวได้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่แก่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีในการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีดังนี้ 
      
       ผศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
       อาจารย์วิรัช ไชยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
       รศ.นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
       ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
       ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
       ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

       โดยให้รองอธิการบดีมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๑๖๒๑/๒๕๕๔ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๔ เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีอีก ๓ คน ประกอบด้วย

       ผศ.นิลวัฒน์    พัฒนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการมหาวิทยาลัย
      อ.ดร.วิไลลักษณ์ จั่นวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ 
      อ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปางแจ้งประกาศแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี, 1.0 out of 10 based on 2 ratings