มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(เพิ่มเติม)

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี  (เทียบโอนรายวิชา)  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)
———————————-

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา)  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)  ระหว่างวันที่ ๒๒ –๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)  แยกตามสาขาวิชาที่เข้าศึกษาดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
คลิกเพื่อดูรายชื่อ

 

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระดับปริญญาตรี ๕ ปี  และปริญญาตรี ๔ ปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)
———————————-

      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ๕ ปี และปริญญาตรี ๔ ปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)  แยกตามสาขาวิชาที่เข้าศึกษาดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
คลิกเพื่อดูรายชื่อ

 แจ้งนักศึกษาที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปแกรมได้ ที่นี่

ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้กรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ วันที่  ๒๔  พฤษภาคม๒๕๕๔  
ที่เว็บไซต์  http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/login.php  และปริ๊นทะเบียนประวัติของตนเอง 
ยืนยันการรายงานตัวในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
ณ งานบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  ชั้น ๑  ห้อง ๓๘๑๑ 

  สิ่งที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว

๑.       ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ

๒.       ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ

๓.       บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ

๔.       รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๕.       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ

(ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล)

๖.  เอกสารฉบับสำเนา  เขียน   สำเนาถูกต้อง   ลงลายมือชื่อกำกับ

๗.  ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว   ๑,๗๐๐  บาท

          –  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่           ๕๐๐  บาท

          –  ค่าประกันของเสียหาย                 ๕๐๐  บาท

          –  ค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา                ๒๐๐  บาท

          –  ค่าอบรมคุณธรรมจริยธรรม           ๕๐๐  บาท

 

GD Star Rating
loading...
มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(เพิ่มเติม), 1.0 out of 10 based on 3 ratings