ม.ราชภัฏลำปางแจ้งการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบเพิ่มเติม

ม.ราชภัฏลำปางแจ้งการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบเพิ่มเติม

   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบเพิ่มเติม) โดยจะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้

      รองศาสตราจารย์จำเนียร นันทดิลก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยได้มีการดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วและมีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๔ และให้มีการรายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๔ ตามลำดับนั้น ล่าสุด มีนักศึกษาจำนวนมากที่ตกค้างการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบเพิ่มเติม) ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหรือสาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยยังสามารถเปิดรับสมัครได้

     สำหรับกำหนดการในการรับสมัครนั้นทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒-๒๓พฤษภาคม๒๕๕๔ ณ กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครในบางสาขาวิชาที่สามารถเปิดรับได้ เช่น ในสาขาที่มีนักศึกษาสละสิทธิและไม่มารายงานตัวครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๕๐ หรือดูรายละเอียดที่ www.lpru.ac.th

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปางแจ้งการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบเพิ่มเติม, 1.0 out of 10 based on 58 ratings