ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่น
รุ่นที่   ๔  (จังหวัดลำปาง)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ นั้น บัดนี้การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าศึกษาโครงการ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ จังหวัดลำปาง ดังนี้

ประกาศรายชื่อ
คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อ เพิ่มเติม
คลิกที่นี่

 

GD Star Rating
loading...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น , 1.0 out of 10 based on 1 rating