มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๑๒ อัตรา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโท  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จำนวน  ๑๒  อัตรา  นั้น


เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโท”
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่   ๓/๒๕๕๓
…………

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโท  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จำนวน  ๑๒  อัตรา  นั้น

          บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผลการคัดเลือก

GD Star Rating
loading...