ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2560  (อ่าน 62 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 04

  • ออฟไลน์
  • ****

  • 406
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3474/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคารนานาชาติ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3475/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธรักษ์ และคณะ ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3477/2560 รองศาตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สานธนู ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุม ครั้งที่ 7 (139)/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม 2560

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3494/2560 อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนา เรื่อง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560

5.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3495/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ไปราชการ เพื่อจัดอบรมปฏิบัติการ worksshop the strategies comtemplation process ณ ห้องประชุมวัดธรรมปัญญา ตำบลบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2560

6.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3497/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ไปราชการ เพื่อร่วประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560

7.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3498/2560 อาจารย์ ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ และ อาจารย์ ดร.สุจิตรา ปันดี ไปราชการเพื่อ  เพื่อร่วประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560

8.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3500/2560 ผูช่วยศาตราจารย์ ไพจิตร สุขสมบรูณ์ และคณะ ไปราชการเพื่อ ร่วมสัมมนา เรื่อง การบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเท๕โนโลยีสารสนเทศในยุค 4.0 ณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2561

คณะครุศาสตร์

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1165/2560 นายจิรพันธ์ เครือสาร และ นายชสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเพื่อพัฒนานักสร้างสุขในองค์การและขับเคลื่อนโครงการ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ธัวาคม 2560

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1180/2560 นายวิทเอง สว่างจิตร ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอสรุปผลก้าวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เพื่อปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1181/2560 นายวิทเอง สว่างจิตร และ นางสาวสุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ ไปราชการเพื่อ โครงการเพาะพันธ์ุปัญญากำหนดจัดเวทีระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบ plc ณ โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2561

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1182/2560 นายวิทเอก สว่างจิตร ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูร่วมกับประเทศฟินแลนด์ ณ ห้องประชุมศาตราจารย์วิจิตรสีสอ้าน ชั้น5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึดษา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 534/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ มาลัย ไปราชการเพื่อ ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัสดุก่อสร้างในการทำวิจัย เรื่อง การควบคุมการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จ ณ มหาวิทยาลัยบางเขน ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 537/2560 นายสรวิศ มูลอินต๊ะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชาพิเคราะห์ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ และกลไกการดำเนินการที่เหมาะสมกับงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 538/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา เอมวงษ์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ณ โรงเรียนประชารัตน์ธรรมคุณ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 539/2560 อาจารย์ธนวรกฤต โอฬารธนพร พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 20, 2017, 10:23:33 am โดย Pr_hom »