ธอส.ให้กู้เงินแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

    
   ตามที่กรมบัญชีกลาง  ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494  และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราขการ พ.ศ.2539   เพื่อให้ผู้รับบำนาญสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน  โดยกรมบัญชีกลาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรมบัญชีกลาง จะออกหนังสือรับรองสิทธิให้ผู้รับบำนาญ ที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด มาเป็นหลักทรัพย์ ในการประกันการกู้เงินในวงเงินไม่เกินเงินบำเหน็จตกทอดคงเหลือของผู้รับบำนาญ ที่จะได้รับสิทธิและชำระคืนเงินกู้ด้วยการที่ผู้รับบำนาญยินยอมให้กรมบัญชีกลาง หักเงินบำนาญรายเดือนส่งชำระหนี้ ให้กับสถาบันการเงินโดยตรงนั้นเหน็จตกทอดคงเหลือ ของผู้รับบำนาญ

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของรัฐได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับบำนาญได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย  จึงได้ส่งหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการในทุกสังกัด ได้รับทราบ  โดยสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้เงินตามโครงการนี้ได้ที่ สำนักพระราม 9 สำนักงานใหญ่ อาคาร 1  ชั้น 1   หรือสำนักงานสาขากรุงเทพฯ  และปริมณฑล  หรือ สำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง ในเวลาราชการ  

     สำหรับผู้รับบำนาญที่ประสงฆ์ จะขอกู้เงินตามโครงการนี้  ก่อนมาติดต่อธนาคาร ให้กรอก แบบคำร้อง  ขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน   เพื่อยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก ที่อยู่ในสังกัดหน่วยราชการเดียวกัน เพื่อขอรับ หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน ซึ่งออกโดยกรมบัญชีกลาง  หรือสำนักงานคลังจังหวัด และส่งให้ผู้รับบำนาญ ทางไปรษณีย์ เมื่อได้รับแล้วให้ผู้รับบำนาญ นำหนังสือรับรองสิทธิฯ มายื่นขอกู้เงินกับธนาคาร พร้อมกับหลักฐานประกอบการขอกู้เงินอื่นๆ  เพื่อใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคารต่อไป   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการบำนาญ ทราบทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)  ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ โทร 02-202-1457-9 หรือ 02-6459000

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

——————————
ข่าวปชส.มร.ลป

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
ธอส.ให้กู้เงินแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

About admin