แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ปี 2557
แบบฟอร์มการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศข้าราชการฯ/ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง (TOR) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ)
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน)
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สัญญาค้ำประกัน (แนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)
แบบขอรับเงินรางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมจนได้รับการยกย่อง
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
   

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 3823 - 26 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th