ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่/2561 จำนวน 3 อัตรา


เรื่อง  การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
……………………………………………
      ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ดังนี้
  • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง สังกัด และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑  กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้
      ๑)  ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๑)
      ๒)  ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๒)
     ๓)  ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๓)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
         ประกาศผลการเลือกสรร ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประกาศรับสมัคร งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๔-๖ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

รายละเอียดการรับสมัคร
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่/2561 จำนวน 3 อัตรา, 10.0 out of 10 based on 1 rating