ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า


เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๓,๔๖๖.๖๗ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
  • รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่าน

รายการแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า, 10.0 out of 10 based on 1 rating