ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐเพื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ฯ


เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER และ เครื่องปรับอากาศแบบ VRV
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER และ เครื่องปรับอากาศแบบ VRV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๔๕๑,๕๕๘.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER และ เครื่องปรับอากาศแบบ VRV จำนวน ๑ งาน
          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
        ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านทางอีเมล์ passadu@lpru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

รายการแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

แบบข้อตกลง TOR
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...