ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
          ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านทางอีเมล์ passadu@lpru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
คลิกเพื่ออ่าน

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา
คลิกเพื่ออ่าน

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

สรุปผลการประเมินราคา
คลิกเพื่ออ่าน

แบบแสดงรายการ ปร.4
คลิกเพื่ออ่าน

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่าน

แบบรูปรายการ
คลิกเพื่ออ่าน

แบบข้อตกลง TOR
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), 10.0 out of 10 based on 2 ratings