ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางค์นครเกมส์”


เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางค์นครเกมส์”
         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางค์นครเกมส์” ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคา ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่าน

รายการประมาณราคา
คลิกเพื่ออ่าน

แบบรูปรายการ
คลิกเพื่ออ่าน

ตางรางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางค์นครเกมส์”, 10.0 out of 10 based on 1 rating