ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
…………………………………………………
         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังนี้
วัน เวลา และสถานที่สมัคร
        บริษัทประกันที่สนใจสามารถ ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๔๑๐๔ หรือ www.lpru.ac.th
การยื่นใบสมัคร
        กำหนดยื่นใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด ในวันที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารใบสมัครในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การประกาศผล
         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยจะปิดประกาศผลการคัดเลือก ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ และทาง www.lpru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๔๑๐๔

รายละเอียดประกาศ
คลิกเพื่ออ่าน

รายละเอียดเงื่อนไข
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...