ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 อัตรา


เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
—————————–
        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อัตราเงินเดือน ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
  • ครู ปฏิบัติการ (สาขาปฐมวัย) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท  จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก)
    บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    วันเวลา วิชาที่สอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อ

GD Star Rating
loading...