ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา


เรื่อง  การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๓ ปี    งบประมาณ ๒๕๖๐
……………………………………………
      ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  โดยมีรายละเอียดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ดังนี้

พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

  • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    จำนวน ๑ อัตรา (ภาคผนวก ก)
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    จำนวน ๑ อัตรา (ภาคผนวก ข)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสถานที่สอบ
         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสถานที่การเลือกสรร ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๔-๖ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา, 10.0 out of 10 based on 1 rating