ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
       กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
       ผู้ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้มานำเสนอผลงานแนวคิดในการออกแบบ แผนปฏิบัติงาน ในวันที่ ๖ มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเวลาในการนำเสนอแนวคิด รายละ 30 นาที
      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

ข้อตกลงและรายละเอียด
คลิกเพื่ออ่าน

แบบรายงานงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

ผังพื้นที่ออกแบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GD Star Rating
loading...