ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


เรื่อง จ้างออกแบบกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะจ้างออกแบบกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปางโดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
   กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปผู้ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้มานำเสนอผลงานแนวคิดในการออกแบบ แผนปฏิบัติงาน ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเวลาในการนำเสนอแนวคิด รายละ 30 นาที
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

แบบข้อตกลง
คลิกเพื่ออ่าน

รายงานงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

ผังพื้นที่ออกแบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GD Star Rating
loading...