สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งผลผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ประจำปี ๒๕๕๘

 

news-241157-001
ผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการลงคะแนนลับจากสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุม มีสมาชิก (ปกติ) เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๕  คน  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงานสมาชิก (ปกติ) จำนวน ๒ คน  คือ

        หมายเลข ๑ นางพรรณวิภา  บุญมา  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ผู้ประสานงานสมาชิก (ปกติ) ประจำปี ๒๕๕๗  ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงาน สมาชิก (ปกติ) ประจำปี ๒๕๕๘    ได้คะแนนเสียง  ๒๔  คะแนน

       หมายเลข ๒ อาจารย์วิเชษฐ  ยิ้มละมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้คะแนนเสียง  ๖  คะแนนคะแนนจากสมาชิก (ปกติ) ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๕  คน

  • ผู้ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   จำนวน  ๒  คน
  •  ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน   จำนวน  ๒  คน
  • บัตรเสีย   จำนวน  ๑  บัตร

      ส่วนผู้ประสานงานสมาชิก (เกษียณ) จำนวนสมาชิก (เกษียณ) เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๒ คน ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียง ๑ คน  คือ นางหิรัญญา งามล้อม จึงไม่ต้องทำการเลือกตั้งและได้เป็นผู้ประสานงานสมาชิก (ผู้เกษียณ) ประจำปี ๒๕๕๘ ต่อไป

๒.๒  ผลการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมจันทน์ผา ผู้แทนมหาวิทยาลัย จำนวน  ๒๔  คน โดยแยกเป็น ผู้แทนสมาชิก (ปกติ) จำนวน ๑๕ คน ดังนี้

       ๑. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ประสานงาน (ปกติ) ๒. นางพัชรี  ศรีวัง ๓. นายจรัส สะกะวงศ์

      ๔. นางพชรพร  แก้วประเสริฐ ๕. นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ๖. นางสาวณัฐนพิณ ขันนาแล

      ๗. นางวรัญชญา  ดวงแก้ว ๘. นายปรีชา ไชยโย ๙. นายศรีมูล ใจหงอก ๑๐. นายสุขคำ อุ่นผูก

      ๑๑. นายสะอาด  จันทร์สุริยะ ๑๒. นายสิทธิเดช  สุวรรณผ่อง ๑๓. ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต

      ๑๔. นายบุญเก็ง  อุ่นผูก ๑๕. อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย ผู้แทนสมาชิก (เกษียณ) จำนวน ๙ คน

      ดังนี้ ๑. นางหิรัญญา งามล้อม ผู้ประสานงาน (ผู้เกษียณ) ๒. อาจารย์เชวง  จำรูญจันทร์

      ๓. นายบุญปั๋น หล้าอินเชื้อ ๔. รศ.ไพพูรย์  เวทการ ๕. นายยรรยงค์  เทพนามวงค์

      ๖. ผศ.ธีรยุทธ  แสวงรัตน์  ๗. อ.สุเทพ  วิภาศรีนิมิต ๘. นายคำ  น้อยบุญแก้ว

      ๙. รศ.วันชัย   ผู้ภักดี

 2 เรื่องจาก นางพรรณวิภา บุญมา  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ รายชื่อผู้เข้ารับเครื่องราชฯ  ในพิธีถวายพระพร  ปีนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
  • ร.ศ.จำเนียร นันทดิลก
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  • ผศ.เฉลิมชัย     สุขจิตต์
  • ผศ.ดวงจันทร์   เดี่ยววิไล
  • รศ.บุญฑวรรณ   วิงวอน
GD Star Rating
loading...