คลิกที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าก่อน ชื่อ – สกุล น.ส.ลัดดา กาจารี
ตำแหน่ง งานบัญชีและการรายงาน
สถานะ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5)
บรรจุแต่งตั้ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536
คุณวุฒิ ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)

ภาระงาน  
  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายการเงิน และรับผิดชอบในงานบัญชีและการรายงานการเงิน ดังต่อไปนี้
    บันทึกบัญชีเงินสด
    บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร
    บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
    จัดทำใบโอนสำหรับบันทึกบัญชีและรายการปรับปรุงบัญชี
    บันทึกทะเบียนคุมใบโอน
    บันทึกทะเบียนรายจ่ายงบกลาง
    บันทึกทะเบียนรายจ่ายตามแผนงาน งานและโครงการ
    บันทึกทะเบียนเงินมัดจำประกันสัญญา
    บันทึกทะเบียนคุมใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ
    จัดเก็บรักษาเอกสารงานบัญชี ได้แก่ บัญชีเงินสด, ทะเบียน, สมุดคู่ฝากธนาคาร, สัญญาการยืมเงิน และเอกสารงาน
           บัญชีอื่นๆ
    จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนทุกบัญชี
    จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
    จัดทำรายงานเงินโครงการพิเศษต่างๆ (ถ้ามี)
    ตรวจสอบรายงานเงินงบประมาณกับคลังจังหวัด
    ดูแลบัญชีเงินกองทุนต่างๆ และจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินกองทุน
    ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าฝ่ายการเงิน (กรณีหัวหน้าฝ่ายการเงินไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้)
    งานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบกลุ่มงานบัญชี
    ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คลิกที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าก่อน