การอบรมหลักสูตรการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในชั้นเรียน

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในชั้นเรียน โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพ ของชุมชน“โครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมผู้บริหารและครู” โดย    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำโจ้และกลุ่มโรงเรียนน้ำโจ้  ณ    โรงเรียนบ้านน้ำโจ้   วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑       การอบรมปฏิบัติการตามหลักสูตรการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในชั้นเรียนเป็นภารกิจที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสู่ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อดำเนินการตามพันธกิจการให้บริการทางวิชาการและการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน    การจัดการอบรมในครั้งนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องขอขอบคุณคณะวิทยากร  และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  ขอขอบคุณเทศบาลตำบลน้ำโจ้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการจัดกิจกรรมจนลุล่วงไปด้วยดี  และท้ายที่สุดขอขอบคุณผู้บริหารและครูโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะที่ได้ให้ความไว้วางใจสถาบันวิจัยและพัฒนา   และสละเวลาอันมีค่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ kmShareTweet


รายงาน
ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนโครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมผู้บริหารและครู
โดย
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำโจ้และกลุ่มโรงเรียนน้ำโจ้  ณ    โรงเรียนบ้านน้ำโจ้  
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑

      การอบรมปฏิบัติการตามหลักสูตรการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในชั้นเรียนเป็นภารกิจที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสู่ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อดำเนินการตามพันธกิจการให้บริการทางวิชาการและการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน

   การจัดการอบรมในครั้งนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องขอขอบคุณคณะวิทยากร  และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  ขอขอบคุณเทศบาลตำบลน้ำโจ้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการจัดกิจกรรมจนลุล่วงไปด้วยดี  และท้ายที่สุดขอขอบคุณผู้บริหารและครูโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะที่ได้ให้ความไว้วางใจสถาบันวิจัยและพัฒนา   และสละเวลาอันมีค่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.9/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)

km

About admin