กำหนดการถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ เริ่มพิธี ๑๓.๓๐ น.
ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   ภาคบ่าย

    เวลา      ๑๓.๐๐ น.      -  คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษา พร้อมกันที่บริเวณพิธี ณ หอประชุมจันทร์ผา
                 ๑๓.๓๐ น.     -  ชมวิดิทัศน์การถวายอาศิรวาทของผู้แทนผู็้บริหาร ผู้แทนนักศึกษา ที่ สทท.๑๑
                 ๑๓.๔๐ น.     -  ประธานในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาถึงบริเวณพิธี
                                         - เพลงมหาฤกษ์   (ผู้ร่วมพิธียืน พร้อมกัน)
                                         - นักศึกษาถือพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ไปเชิญประธานวางพานพุ่มบนเวที
                                           หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                 ๑๓.๕๐ น.     -  ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ รูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                                       -  ประธานทำความเคารพพร้อมนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                                       -  ประธานอ่านประกาศราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (หน้าหอประชุม)
                                       -  ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย อ่านคำฉันท์สดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
                                       -  ดนตรีบรรเลงเพลงองค์ราชินีเป็นศรีสง่า
                                       -  ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา-สุดดีมหาราชินี (ทุกท่านยืนร้องพร้อมกัน)
                                       -  ดนตรีบรรเลงเพลง สรรญเสริญพระบารมี (ทุกท่านยืนร้องพร้อมกัน)
                                       -  ประธานนำผู้ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร ในสมุดลงนามถวายพระพร หน้าหอประุมใหญ่
                                       -  เสร็จพิธี

คำกล่าวถวายสดุดี 12 สิงหามหาราชินี

           การแต่งกาย ::  อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากร แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย


    หน่วยงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข่าวเมื่อวันที่: 4 สิงหาคม 2551