ข่าวรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต ม.ราชภัฏลำปาง

              อาจารย์สุเทพ วิภาศรีนิมิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานเตรียมรับ
  พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปีนี้ สำนักราชเลขานุการในพระองค์ กองกิจการ
  ในองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2550
  ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ตกลงจัดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่
  ราชภัฏต่างๆ ในกลุ่มภาคเหนือ ในส่วนของ ม.ราชภัฏลำปาง บัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9 เมษายน 2550
             ในส่วนของบัณฑิต ม.ราชภัฏลำปาง ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548-2549
  (จำนวน 2,415 คน) แยกเป็นบัณฑิตสายต่างๆ ดังนี้ สาย ค.บ. 560 คน / ศศ.บ. 352 คน / วท.บ. 451 คน / บธ.บ. 1009 คน / บ.ช.บ. 70 คน
  รวมทั้งหมด 2415 คน โดยจะมีการฝึกซ้อม ณ หอประชุมจันทน์ผา แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2550 เป็นบัณฑิต บชบ. , บธบ. ,
  วันที่ 5 – 6 เมษายน 2550 เป็นบัณฑิต สาย ค.บ. , ว.ทบ. และ ศศ.บ.

             พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ (สวมครุยวิทยฐานะ) เช้าวันที่ 7 เมษายน 2550 เวลา 06.00 น. - 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ตอนสาย
  ฝึกซ้อมใหญ่ (บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ) เป็นบัณฑิต สาย บชบ., บธบ. ฝึกซ้อมใหญ่ ภาคบ่าย เป็นบัณฑิต สาย ค.บ. , ว.ทบ.และ ศศ.บ.
  (ช่วงที่บัณฑิตยังไม่ฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตสามารถบันทึกภาพร่วมกับอาจารย์ ญาติพี่น้อง ในบริเวณมหาวิทยาลัย ตามอัธยาศรัย)
             สำหรับวันที่ 8 เมษายน 2550 พัก 1 วัน และวันที่ 9 เมษายน 2550 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รอบเช้า และรอบบ่าย (กำหนดการ บัณฑิตสาขาใด ที่จะเข้ารับช่วงเช้า หรือรอบบ่าย ) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
             และสำหรับการรายงานตัวฝึกซ้อม(คาดว่าน่าจะประมาณ ปลายเดือนมีนาคมหรือ ต้นเดือนเมษายน 2550 ) และวันปฐมนิเทศบัณฑิตใหม่ จะแจ้งให้
  ทราบอีกครั้ง ( รอสอบถามประธานฝ่ายฝึกซ้อม และฝ่ายรับรายงานตัวบัณฑิต ก่อนยังไม่แน่ชัด ...ปีที่ผ่านมาสามารถรายงานตัวทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง
  หรือฝากเพื่อนมา ปีนี้ยังไม่ได้กำหนด ยังไม่หารือ ) และเรื่องจำนวนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานปริญญาบัตร การเช่าครุย จองครุย ค่ารูปถ่าย
  วันฝึกซ้อม(ภาพหมู่ใหญ่ กับคณาจารย์)หรือรูปที่เข้ารับในหอประชุมรับกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช) และรายจ่ายต่างๆขณะนี้คณะกรรมการยังไม่ได้หารือ
  หากมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ และประชุมอย่างชัดเจน ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา(กองกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง) จะส่งสารไปยัง
  บ้านบัณฑิต ในเร็วๆ นี้นะคะ ในสารถึงบัณฑิต ที่จะส่งไปให้บัณฑิต 2-3 ครั้ง จะมีรายละเอียดทุกอย่างอยู่ในสารนั้น หากได้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  ขอให้บัณฑิตดูข่าวสารบัณฑิตในเวปไซด์ ม.ราชภัฏลำปาง หากได้รายละเอียดแน่นอน ทาง กองกิจการนักศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.จะนำขึ้นเวปไซด์
  www.lpru.ac.th ทันที


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปาง - ข่าว
โทร 081-2892569
Ponkeaw999@hotmail.com
Pr_lpru@hotmail.com
รองกิจการนักศึกษา(อ.สุเทพ) โทร 081-3228482

**************************
ศูนย์ประสานงานกองงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โทร 053-828888 ต่อ 2102