มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119  ถนนลำปาง - แม่ทะ  บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 วิทยาลัยครูลำปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ใน พ.ศ.2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)มีการประกาศใช้"พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518" ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน ในระดับปริญญาตรีได้ในปี   พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูลำปาง   จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527"  กฏหมายกำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาใน ปี   พ.ศ. 2529 
     ดังนั้น
วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ขณะที่สถาบันราชภัฏลำปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลำปางอยู่นั้นได้มีการประสาน การดำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่น ๆ โดยรวมกัน เป็นกลุ่มวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูลำปางซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบนได้พัฒนาเป็น"สหวิทยาลัยล้านนา"ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา 
      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า   "สถาบันราชภัฏ"วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏลำปาง" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  เป็นต้นมาหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538 ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน และสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรในปี พ.ศ. 2542สถาบันราชภัฏลำปางได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและในปี พ.ศ. 2543ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2547ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาหลักสูตร  และการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พศ.2548  เปิดสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) (MBA)และปี พศ. 2549  เปิดสาขาวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น ในปี
พ.ศ. 2536 ได้รับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลำปางพ.ศ. 2534-2539 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารใน พ.ศ.2543ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูนเปิดโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)  ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 
     
 
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   "ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น"มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง"   (LampangRajabhatUniversity)ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดการศึกษาระดับ
        - ปริญญาตรี
        - ปริญญาโทและระดับประกาศนีย์
บัตรบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา
        - สาขาวิชาศิลปศาสตร์
        - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

        - สาขาวิชาการบัญชี
โดยมีส่วนราชการคือ
      -   คณะครุศาสตร์
      -   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร
      -   คณะวิทยาการจัดการ
      -   คณะวิทยาศาสตร์
      -   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มีส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อีก 4 ส่วนราชการ
      -  สำนักงานอธิการบดี
      -  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      -  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
      -  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีปณิธานและความมุ่งหวังที่จะเป็น"สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคเป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวงชน"โดยมีภาระหน้าที่ตามมาตรา 8แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547โดยสรุปคือมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงดำเนินการวจัยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ของสังคมให้บริการทางวิชาการแก่สังคมส่งเสริมวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการ อันเนื่อง มาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนการบริหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  สัญลักษณ์เป็นรูปวงรี 2 วง ระหว่างวงรี ส่วนบนเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่า"มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" ส่วนล่างเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY ภายในวงรีด้านในมีตราเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ รอบวงจักรมีรัศมีมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน
 
 
สีสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย มีความหมายดังนี้
.
สีน้ำเงิน
แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"
สีเขียว
แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑ แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง
แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม
แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๑ สถาบัน
สีขาว
แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย : วิริเยน ทุกข มจเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
สีประจำมหาวิทยาลัย  : สีแดงเลือดหมู และสีเขียว หมายถึง ความกล้าหาญที่จะใช้ความคิดสติปัญญาและความงอกงามแห่งปัญญา
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย : พระพุทธพิทยาจารย์
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ดอกกาซะลอง