แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง:


เกี่ยวกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


ความร่วมมือกับต่างประเทศ

คณะครุศาสตร์
Faculty of Education

ข้อมูลสำคัญของคณะ


หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน   7 หลักสูตร
   ระดับปริญญาตรี   4  หลักสูตรประกอบด้วย

 1. หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย
 2. หลักสูตร ภาษาไทย
 3. หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
 4. หลักสูตร คอมพิวเตอร์

    ระดับปริญญาโท 3  หลักสูตรประกอบด้วย

 • หลักสูตร การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตร การวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา
 • หลักสูตร หลักสูตรและการสอน

   จำนวนบุคลากรทั้งหมดที่สังกัด    84 คน  ประกอบด้วย

 • จำนวนอาจารย์                                      60  คน
 • จำนวนเจ้าหน้าที่สนับสนุน                        24  คน
 • สำนักงานเลขานุการคณะ                         13 คน
 • ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ             2 คน
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       1 คน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู     1 คน
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย            5 คน
 • ศูนย์เครือข่าย สมศ.                                1 คน
 • สาขาการบริหารการศึกษา                         1 คน

     เกี่ยวกับอาจารย์
     คุณวุฒิของคณาจารย์    

 • ปริญญาตรี     0        คน
 • ปริญญาโท     49      คน
 • ปริญญาเอก    11      คน

       ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

 • อาจารย์                   50  คน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์    9    คน
 • รองศาสตราจารย์       1    คน
 • ศาสตราจารย์            0    คน


    เกี่ยวกับผู้บริหาร

   1.ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง     ตำแหน่ง  คณบดี
   2.ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์   ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
   3.อ.อรทัย เลาอลงกรณ์    ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
   4.อ.ปริตต์   สายสี           ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   5.นายวีระชัย  รินดวงดี     ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานคณบดี


  

  เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
    http://www.edulpru.com/
    ติดต่อ
    edu_lpru@hotmail.com
    Tel : 083-5807665
    โทรศัพท์ : 054-316748 Fax : 054-316748

กิจกรรมเด่น / กิจกรรมประจำปีของคณะ

 1. งานวันครู
 2. โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
 3. โครงการศูนย์บ่มเพาะนักวิจัย
 4. ออกค่ายอาสา

โครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่โดดเด่นของคณะ
      โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา


 • สาขาวิชาที่เปิดสอนรวมทั้งสิ้น   7  สาขาวิชาประกอบด้วย     

 • สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย  
 • กิจกรรมเด่น / กิจกรรมประจำปีของสาขาคือ
  - โครงการออกค่ายพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

 • สาขาวิชา ภาษาไทย
  กิจกรรมเด่น / กิจกรรมประจำปีของสาขาคือ
  - งานวันภาษาไทย
  - โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาบริการวิชาการแก่โรงเรียน/ชุมชน
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
  กิจกรรมเด่น / กิจกรรมประจำปีของสาขาคือ
  - โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
  - ค่ายภาษา
  - โครงการกระดานเปื้อนฝุ่น
 • สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
  กิจกรรมเด่น / กิจกรรมประจำปีของสาขาคือ
  โครงการ “การผลิตสื่อสารคดีเชิงข่าวเพื่อร่วมประกวดโครงการ
  สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปีที่ 6”
 • สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
  กิจกรรมเด่น / กิจกรรมประจำปีของสาขาคือ
  -โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ
  ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
  - โครงการอบรมผู้บริหารการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่น เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชา การวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา
  กิจกรรมเด่น / กิจกรรมประจำปีของสาขาคือ
  - การประชุมสัมมนาการวิจัย วัด และประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
  ครั้งที่ 19
  - การประชุมนานาชาติเรื่อง การวิจัย และประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ
  ทางการศึกษา
 • สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
  กิจกรรมเด่น / กิจกรรมประจำปีของสาขาคือ

article