แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง:


เกี่ยวกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


ความร่วมมือกับต่างประเทศ


    หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ
     
      
   คณะวิชา
          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมี 6 คณะวิชา     

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร

      หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน 11 หลักสูตร(เรียนเป็นภาษาไทยผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาไทยอยูในระดับดี)

 • ระดับปริญญาตรี

            1.1 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
            1.2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
            1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
            1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
            1.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
            1.6 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • ระดับปริญญาเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

      ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • ค่าบำรุงการศึกษา 13,000-14,000 บาท/ปี (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน)
 • ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 15,000 บาท/ปี
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ 4,500 บาท
 • ค่าที่พัก 1,500-3,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับลักษณะห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงจำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง)
 • ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 4,500 บาท/เดือน (วันละ 150 บาท)

      หลักสูตรระยะสั้น (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทยมาก่อน)
      นอกจากนี้สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางยังมีการเปิดสอนภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างชาติ
      (หลักสูตร 8 เดือน ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย เรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร) ระหว่างเดือนสิงหาคม-มีนาคมของทุกปี
     
      โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 33,000 บาท
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ 4,500 บาท
 • ค่าที่พัก 1,500-3,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับลักษณะห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงจำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง)
 • ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 4,500 บาท/เดือน (วันละ 150 บาท)

 


article