สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  มากที่สุด 63.71 % (151)
  น้อยที่สุด 13.50 % (32)
  มาก 10.97 % (26)
  พอใช้ 7.59 % (18)
  น้อย 4.22 % (10)
จำนวนคนโหวต: 237

Version 2.08

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 65.2%
มาก - 11.6%
น้อยที่สุด - 10.5%
พอใช้ - 7.5%
น้อย - 5.2%
  จำนวนคนโหวต: 267
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.7%
น้อยที่สุด - 13.5%
มาก - 11.0%
พอใช้ - 7.6%
น้อย - 4.2%
  จำนวนคนโหวต: 237
 


admin