สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  มากที่สุด 63.29 % (181)
  น้อยที่สุด 13.64 % (39)
  มาก 11.54 % (33)
  พอใช้ 7.69 % (22)
  น้อย 3.85 % (11)
จำนวนคนโหวต: 286

Version 2.08

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 64.9%
มาก - 12.2%
น้อยที่สุด - 10.7%
พอใช้ - 7.5%
น้อย - 4.7%
  จำนวนคนโหวต: 319
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.3%
น้อยที่สุด - 13.6%
มาก - 11.5%
พอใช้ - 7.7%
น้อย - 3.8%
  จำนวนคนโหวต: 286
 


admin