สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  มากที่สุด 62.31 % (167)
  น้อยที่สุด 13.43 % (36)
  มาก 12.31 % (33)
  พอใช้ 7.84 % (21)
  น้อย 4.10 % (11)
จำนวนคนโหวต: 268

Version 2.08

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 63.5%
มาก - 13.0%
น้อยที่สุด - 10.6%
พอใช้ - 8.0%
น้อย - 5.0%
  จำนวนคนโหวต: 301
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 62.3%
น้อยที่สุด - 13.4%
มาก - 12.3%
พอใช้ - 7.8%
น้อย - 4.1%
  จำนวนคนโหวต: 268
 


admin