สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
  มากที่สุด 63.46 % (191)
  มาก 12.96 % (39)
  น้อยที่สุด 10.63 % (32)
  พอใช้ 7.97 % (24)
  น้อย 4.98 % (15)
จำนวนคนโหวต: 301

Version 2.08
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 63.5%
มาก - 13.0%
น้อยที่สุด - 10.6%
พอใช้ - 8.0%
น้อย - 5.0%
  จำนวนคนโหวต: 301
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 62.3%
น้อยที่สุด - 13.4%
มาก - 12.3%
พอใช้ - 7.8%
น้อย - 4.1%
  จำนวนคนโหวต: 268
 


admin