สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
  มากที่สุด 64.89 % (207)
  มาก 12.23 % (39)
  น้อยที่สุด 10.66 % (34)
  พอใช้ 7.52 % (24)
  น้อย 4.70 % (15)
จำนวนคนโหวต: 319

Version 2.08
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 64.9%
มาก - 12.2%
น้อยที่สุด - 10.7%
พอใช้ - 7.5%
น้อย - 4.7%
  จำนวนคนโหวต: 319
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.3%
น้อยที่สุด - 13.6%
มาก - 11.5%
พอใช้ - 7.7%
น้อย - 3.8%
  จำนวนคนโหวต: 286
 


admin