สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
  มากที่สุด 64.68 % (174)
  มาก 11.52 % (31)
  น้อยที่สุด 11.15 % (30)
  พอใช้ 7.43 % (20)
  น้อย 5.20 % (14)
จำนวนคนโหวต: 269

Version 2.08
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 64.7%
มาก - 11.5%
น้อยที่สุด - 11.2%
พอใช้ - 7.4%
น้อย - 5.2%
  จำนวนคนโหวต: 269
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.4%
น้อยที่สุด - 13.9%
มาก - 10.9%
พอใช้ - 7.6%
น้อย - 4.2%
  จำนวนคนโหวต: 238
 


admin