สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 64.3%
มาก - 12.5%
น้อยที่สุด - 10.6%
พอใช้ - 7.7%
น้อย - 4.8%
  จำนวนคนโหวต: 311
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.2%
น้อยที่สุด - 13.4%
มาก - 11.9%
พอใช้ - 7.6%
น้อย - 4.0%
  จำนวนคนโหวต: 277
 


admin