สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 64.7%
มาก - 11.5%
น้อยที่สุด - 10.7%
พอใช้ - 7.9%
น้อย - 5.2%
  จำนวนคนโหวต: 252
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.2%
น้อยที่สุด - 14.3%
มาก - 10.8%
พอใช้ - 7.6%
น้อย - 4.0%
  จำนวนคนโหวต: 223
 


admin