สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 64.4%
มาก - 13.2%
พอใช้ - 9.3%
น้อยที่สุด - 8.3%
น้อย - 4.9%
  จำนวนคนโหวต: 205
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.7%
มาก - 12.3%
น้อยที่สุด - 12.3%
พอใช้ - 8.4%
น้อย - 3.4%
  จำนวนคนโหวต: 179
 


admin