สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 63.0%
มาก - 12.3%
น้อยที่สุด - 10.6%
พอใช้ - 8.8%
น้อย - 5.3%
  จำนวนคนโหวต: 227
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 62.2%
น้อยที่สุด - 14.4%
มาก - 10.9%
พอใช้ - 8.5%
น้อย - 4.0%
  จำนวนคนโหวต: 201
 


admin