สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 65.7%
มาก - 12.2%
พอใช้ - 8.8%
น้อยที่สุด - 8.3%
น้อย - 5.0%
  จำนวนคนโหวต: 181
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 64.3%
น้อยที่สุด - 12.7%
มาก - 11.5%
พอใช้ - 8.3%
น้อย - 3.2%
  จำนวนคนโหวต: 157
 


admin