รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมกัน   สรรค์สร้างชุมชน ปี 48   มีทั้งหมด 30 คน   จากทั้งหมด 7 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยแม้โจ ,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ชื่อ  นายชัชวาล   พวกกล้ากุศล
     ชื่อเล่น  ชัช
     นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ  นายณัฐพล    กรใหม่
     ชื่อเล่น  นัท
     นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

      สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายปิยพงษ์     ธรรมโคร่ง
     ชื่อเล่น  บูม
     นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายวิรัตน์     วิชัยคำ
     ชื่อเล่น  ไก่
     นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ  นายวิชัย   เทพกอม
     ชื่อเล่น  ชัย
     นักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายอนุพรรณ์   สายคำน้อย
     ชื่อเล่น  นุ
     นักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายจตุรวิทย์   หมื่นเจริญ
     ชื่อเล่น  หยดน้ำ
     นักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายธันยวัฒน์   สืบเหล็ก
     ชื่อเล่น  เอก
     นักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายวัชระ   รอดประดิษฐ์
     ชื่อเล่น  ปอ
     นักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายอรรฐพงษ์   เปี่ยมสุข
     ชื่อเล่น  ต้น
     นักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายธนกิจ   เครือเทพ
     ชื่อเล่น วิม
     นักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายรังสรรค์   มุณีแก้ว
     ชื่อเล่น   เบิร์ด
     นักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายดวงเด่น   แดงบุตร
     ชื่อเล่น   จวน
     นักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นายดุลยพงษ์   ชยุตพงค์พันธุ์
     ชื่อเล่น    ตุ๊
     นักศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร์
     สถาบันศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ชื่อ นายอนุสรณ์   ภูชา
     ชื่อเล่น   เอ็ม
     นักศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     สถาบันศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ชื่อ นายภัทรดนัย   บัวเงิน
     ชื่อเล่น  เน็ต
     นักศึกษา   คณะครุศาสตร์
     สถาบันศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ชื่อ นางสาวศรินธร   แผนเสือ
     ชื่อเล่น อ้อม
     นักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 ชื่อ นางสาวสุวรรณภา   วงศ์ขัติ
     ชื่อเล่น  กานต์
     นักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ชื่อ นางสาวอังคณา   ปินตาเทพ
     ชื่อเล่น  กวาง
     นักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 ชื่อ นางสาววิภาวี   แสนยอดเมือง 
     ชื่อเล่น  เมย์
     นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 ชื่อ นางสาวสิรินทรา   พันธ์เรือนดี
     ชื่อเล่น  นิด
     นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 ชื่อ นางสาวกัตติกา   เสนแก้ว
     ชื่อเล่น หญิง
     นักศึกษา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     สถาบันศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ชื่อนางสาวจีราภรณ์   ขัตมงคล
     ชื่อเล่น แจง
     นักศึกษา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     สถาบันศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ชื่อ นางสาวกาญจนา   เมฆแสน
     ชื่อเล่น  นิด
     นักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     สถาบันศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ชื่อ นางสาวบุษบา   โกสุโท
     ชื่อเล่น   กุ้ง
     นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     สถาบันศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ชื่อ นางสาววันทนี   หน่อคำ
     ชื่อเล่น  หนึ่ง
     นักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

     สถาบันศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ชื่อ นางสาวนริศรา   สมณะ
     ชื่อเล่น   จอย
     นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์
     สถาบันศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ชื่อ นางสาวจุฑามาศ   สิทธิเดชา
     ชื่อเล่น   เหมียว
     นักศึกษา  คณะสังคมศาสตร์
     สถาบันศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ชื่อ นางสาววีนัสรา   คำมา
     ชื่อเล่น ออย
     นักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     สถาบันศึกษา  สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ชื่อ นางสาวนิลรัตน์   ซ้อนเขียว
     ชื่อเล่น หนูนา
     นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์
     สถาบันศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้