โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน   /   ชุมชน (SML)
                       โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน  /  ชุมชน (SML) )เป็นโครงการที่วางอยู่ในแนวคิดที่ว่าประชาชนเป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตลอดจนเป็นผู้ซึ่งสามารถแสดงบทบาทด้านการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของตนเอง กลุ่ม และชุมชนได้หากได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นด้วยนโยบาย กระบวนการกลวิธีและกิจกรรมที่เหมาะสม ตามที่นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ   ชินวัตร ได้ริเริ่มขึ้นโดยมีการจัดงบประมาณโดยตรงเพื่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนนำไปแก้ปัญหาส่วนรวมเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง ซึ่งการเข้ามาทำการสำรวจของนักศึกษาจากโครงการ
          
          สำหรับการดำเนินการของนักศึกษาโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน ปี 48 นี้เป็นการดำเนินการที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
                1. การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชน (SML)
                2. การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่มีการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชน (SML) อยู่แล้ว
             การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชน เป็นการดำเนินการเพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ SML แนะนำวิธีการดำเนินงาน ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารโครงการตามแนวทางการดำเนินงาน จากภาพเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ SML ให้ความรู้กับชาวบ้านในตำบลลำปางหลวง  ซึ่งการดำเนินการในตำบลลำปางหลวง  ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 11 หมู่บ้าน
  การดำเนินงานสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่มีการดำเนินการโครงการ SML อยู่แล้ว มีจุดประสงค์เพื่อ

            เก็บข้อมูลชุมชนตามแบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน Village Profile
            ติดตามผลการดำเนินงานตามแบบที่โครงการ SML กำหนด
            สำรวจปัญหา / อุปสรรค ความสำเร็จ / ความล้มเหลว และผลกระทบการดำเนินงานโครงการ
            เสนอแนะการดำเนินงานโครงการในปีต่อ ๆ ไป
            ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการตามแนวคู่มือการดำเนินงานโครงการ SML แก่คณะทำ
                งานของหมู่บ้าน / ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้อง
           ในรูปแสดงการสำรวจข้อมูลในหมู่ที่ 4 บ้านนางเหลียว ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องในโครงการ SML โดยมีการดำเนินการตามโครงการไปแล้