Gallery

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การบริการวิชาการ

             ในปีการศึกษา 2547 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดสรรงบประมาณ สำหรับบริการวิชาการ เป็นจำนวน 17,000 บาท โดยได้นำมาจัดทำโครงการบริการ วิชาการแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5,000 บาท และโครงการ ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมด้านการเกษตรตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ (ธนาคารอาหาร) จำนวน 12,000 บาท

   
   
  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

                 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดให้มีการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการฝึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริย ธรรม เป็นคนดีของชุมชนและสังคม
                ในปีการศึกษา 2547 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเป็นจำนวน 5,000 บาท โดยได้จัดทำกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ การฝึกตีกลองสะบัดชัย พิธีไหว้ครู การแห่เทียนเข้าพรรษา นอกจากนี้ได้จัดสรรงบประมาณ ส่วนหนึ่งจัดซื้อหนังสือ ตำราเรียน เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมล้านนา เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
  

 กำหนดภาระงานของอาจารย์
             ในปีการศึกษา 2547 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ใช้ประกาศเรื่องการกำหนดภาระงานของอาจารย เป็นข้อกำหนด ภาระงานของอาจารย์ในคณะ โดยอาจารย์ต้องทำการสอนส่วนหนึ่งและงานอื่น ๆ ที่สอดคล้อง กับพันธกิจของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้กำหนดภาระงานคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมแนบรายงานผลการปฏิบัติงานให้อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน และนำเสนอสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป